Політехніка урочисто відзначила День науки

«Наукова інфраструктура університету налічує 9 науково-дослідних лабораторій за технічним напрямом та 4 за суспільним. Хотілося б наголосити, що діяльність Національного університету імені Юрія Кондратюка спрямована на проведення науково-технічних досліджень, комерціалізацію наукових досліджень, інтеграцію до світового дослідницького простору, укріплення й розгалуження матеріально-технічної бази, підготовку наукових кадрів, наукової роботи молодих учених і студентів.

У 2019 році комерціалізовано наукових досліджень на 5,7 млн грн. Значна увага приділяється проведенню спільних наукових досліджень та наукових заходів із представниками промисловості, виробництва та бізнесу.

Університетом отримано 116 патентів на винаходи, корисні моделі та свідоцтв про реєстрацію авторського права.

Забезпечуючи зростання наукометричних показників університету, науковцями університету опубліковано: 502 публікації у виданнях, що індексуються у наукометричній базі Scopus (h-index 15) та 320 публікацій у виданнях, що індексуються у наукометричній базі Web of Science (h-index 13). Слід відзначити, що у 2020 році Національний університет імені Юрія Кондратюка у рейтингу університетів за показниками Scopus, посів перше місце серед закладів вищої освіти Полтавщини.

На базі університету плідно працює Полтавська філія Північно-Східного наукового центру НАН України та МОН України, 10 загальновизнаних наукових шкіл, Рада молодих вчених та єдина на Полтавщині стартап школа.

В університеті сформований якісний кадровий склад, серед науково-педагогічних працівників університету 10 лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки, 18 лауреатів Премії Президента України для молодих учених. У 2019 році за роботу «Конструктивне забезпечення надійності складних будівельних систем: безпековий аспект» 4-м молодим вченим університету присуджено Премії Президента України для молодих вчених 2019 року. Збільшено прийом на навчання на третій (освітньо-науковий) рівень. Середньорічний контингент аспірантів становить 83 особи.

В університеті діють три спеціалізовані вчені ради за 6-ма спеціальностями.

Студенти університету залучаються до наукових досліджень за різними формами: робота у наукових гуртках, науково-дослідницьких лабораторіях, участь у виконанні госпдоговірних та держбюджетних досліджень».

Керівники структурних підрозділів Національного університету імені Юрія Кондратюка виступили з доповідями про наукову діяльність навчально-наукових інститутів та факультетів.